Quantcast

حقوق دستمزد

حقوق دستمزد

چرا جزئیات حقوق و دستمزد را بدانیم

افرادی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت. باشناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزدو کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافی در این زمینه داشته باشند.امیر رضا شفائی

بسمه تعالی

چرا جزئیات حقوق و دستمزد را بدانیم

افرادی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت. باشناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزدو کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافی در این زمینه داشته باشند.

سیستم حقوق و دستمزد چگونه طور باشد؟

هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد پر واضح است مدیریت واحدهای اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند. و همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن معمولاٌ قوانین کشورها، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای ذی ربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است.

بنابراین یک سیستم حقوق و دستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاههای مربوطه را محاسبه کند و در ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد نماید.

باید اشاره کرد امروزه رایانه بخش عمده ای از محاسبات حقوق دستمزد را در مدت زمان بسیار کوتاه انجام می دهد ولیکن رایانه یک ابزار، در دست کاربران می باشد و داشتن اطلاعات در ارتباط با حقوق و دستمزد لازم و ضروری می نماید.

اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدام اند؟

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد:

  • دایره کارگزینی
  • دایره ثبت ورود و خروج پرسنل
  • دایره حسابداری حقوق و دستمزد

وظیفه دایره کارگزینی چیست؟

واحد کارگزینی در هر موسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین نامه ای استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی وظایف دیگری در ارتباط با پرسنل همچون آموزش، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف، نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای موسسه و موارد مشابه را بر عهده دارد.

وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست؟

وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از کارکنان در موسسات و واحدها می باشد که به طرق روشهای خاصی این کار صورت می پذیرد.

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد

این دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هر یک از پرسنل را به عهده دارد و در واقع اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل و کارکنان دراین دایره نگهداری می شود.

قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار چگونه است؟

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

در قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید موارد زیر مشخص شود:

الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب – حقوق یا مزد مبنا (پایه)

ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها

د – محل انجام کار

هـ - تاریخ انعقاد قرارداد

و – مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد

ز – مواردی دیگر که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می نماید.

طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند که مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.

حقوق یا مزد مبنا چیست؟

حقوقی که با رعایت قانون کار برای کارگزاران رسمی و یا به وسیله عقد قرارداد که مخالف قانون کار نباشد (برای کارگران قراردادی) برای انجام یک ساعات کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می شود را حقوق یا مزد مبنا می گویند.

اگر مزد کارگر بر اساس تعداد تولید و بدون در نظر گرفتن ساعت کارکرد (پارچه کاری) پرداخت شود اصطلاحاً به آن کارمزد گویند.

مدت کار

بر اساس ماده 51 قانون کار، ساعت کار عادی مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مواردی که در قانون مستثنی شده است با توجه به اینکه ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.

طبق تبصره (1) این ماده کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعت کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند. باید توجه داشت در ماده 52 قانون کار اشاره شده است که در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ساعت کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید .

 اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد؟

در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز خواهد بود:

الف – موافقت کارگر

ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

ج – ساعت اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نمایند مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین

منظور از شب کاری و نوبت کاری چیست؟

کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد دارد.

کار مختلط

کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.

کار نوبتی                                                                

عبارت است از اینکه کاری در طول ماه گردش داشته باشد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود .

باید بدانید برای هر ساعت کار در شب به غیر از کارگران نوبتی (نوبت کارشان در صبح یا عصر یا شب است) 35% اضافه بر مزد ساعت کاری عادی تعلق می گیرد و اما طبق قانون، کارگران نوبت کاری اگر نوبت کارشان در صبح و عصر واقع شود 10% و چنانکه نوبت کارشان در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15% و در صورتی که نوبت کار در صبح و شب و یا عصر و شب باشد 5/22% اضافه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهندکرد.

باید توجه داشته باشید که ساعات نوبت کاری ممکن است از 8 ساعت در شبانه روز و یا 44 ساعت در هفته تجاوز نماید لیکن ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت بیشتر شود.

نکته قابل توجه اینکه باید بدانید طبق قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگران که شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است.

تعطیلات و مرخصیها

طبق ماده 62 قانون کار در جمع روز تعطیلی هفته کارگران با استفاده از مزد می باشد.

باید توجه داشت که در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طرز مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین می شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزیهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد .

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه یکماه است، سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهند شد.

مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد، که استفاده از این مرخصی حتی الامکان د ر دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد باید بدانید برای کار کمتر از یک سال مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود .

عیدی و پاداش

عیدی و پاداش کارگران در پایان هر سال بر مبنای حقوق و دستمزد توسط هیات دولت تعیین می گردد اما باید توجه داشت که به طور معمول در پایان دوره مالی یا در پایان هر فصل مبالغی به عنوان عیدی و پاداش به کارکنان پرداخت می شود و در ضمن باید بدانید که معمولاً هیأت مدیره مؤسسات برای پرداخت عیدی می توانند مبلغی بیش از حداقل تعیین شده از طرف هیئت دولت به کارگر پرداخت کند.

فوق العاده مأموریت

مأموریت به موردی اطلاق می شود که کارمند برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.

فوق العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.

کسورات قانونی

مبالغی را که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط بر اساس مصوبه های قانونی از دستمزد کارگران و کارکنان کسر و به سازمانهای ذی نفع پرداخت می نماید کسورات قانونی می گویند.

کسورات قانونی اساسی به طور کلی به شرح زیر می باشد:

1 – مالیات حقوق و دستمزد

2- حق بیمه اجتماعی سهم کارگر

3- بدهی کارگر به صندوق اجرا (اجرائیات)

مالیات حقوق و دستمزد چیست؟

کارفرما موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مالیات متعلق را با توجه به ضریب جدول مالیاتی پس از کسر معافیتهای قانونی محاسبه نموده از حقوق کارگر و کارمند کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

باید بدانید مهلت پرداخت مالیات حقوق و دستمزد حداکثر یک ماه پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد خود بود و در صورت تأخیر در پرداخت آن جریمه دیر کرد به کارفرما تعلق می گیرد.

حق بیمه های اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می شود؟

بیمه شدگان تأمین اجتماعی یعنی کسانی که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند.

که اهم مزایای بیمه را به شرح زیر می توان نام برد:

الف – بیمه های درمانی، حوادث و بیماریها

ب – بارداری

ج – دریافت مستمری که خود شامل، از کارافتادگی، بازنشستگی و مرگ می باشد.

به طور کلی حق بیمه ها اجتماعی جمعاً 30% حقوق و دستمزد ناخالص (حقوق و دستمزد مشمول بیمه قبل از کسور) می باشد که در واقع 7% از آنرا کارگر و 20% را کارفرما و 3% مابقی را دولت می پردازد.

 

انواع حق بیمه کدام است و دفترچه بیمه چیست؟

اشاره کردیم بیمه یکی از کسورات حقوق و دستمزد می باشد. در ضمن گفتیم کسانی که حق بیمه خود را پرداخت می نماید از مزایای قانونی استفاده خواهند نمود که در این زمینه بحث شد ولیکن باید بدانید بیمه شدگان وکسانی که بیمه پرداخت می نمایند می توانند گروههای مختلفی باشند که عمده ترین آنها به شرح زیر است:

1 – بیمه شدگان تأمین اجتماعی                                                                          

2 – بیمه شدگان کارکنان دولت

3 – بیمه شدگان نیروهای مسلح

4 – بیمه شدگان آینده ساز

دفترچه بیمه چیست؟

شاید به دفعات کلمه دفتر چه بیمه را شنیده باشید دفترچه بیمه، دفترچه ای است که در اختیار بیمه شدگان قرار دارد و بیمه شدگان برای استفاده از مزایای درمانی از این دفترچه استفاده می کنند.

بدین صورت که بیمه شده با ارائه این دفترچه به پزشکان و مراکز درمانی که طرف قرارداد با سازمان بیمه کننده فرد بیمه شده باشد هزینه کمتری را پرداخت خواهد نمود و سازمان بیمه کننده مابه التفاوت هزینه های درمانی را به پزشک یا مرکز درمانی پرداخت خواهد نمود.

.

بیمه بیکاری چیست؟

طبق ماده 3 بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقرارت این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. و بر اساس ماده 2 بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. بنابراین بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

توجه دارید بیمه شده زمانی استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارد که اولاً قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد و ثانیاً بیمه شده ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد.

جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجرمین حداکثر 36 ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر 50 ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه می باشد.

با قوانین کار و امور اجتماعی به صورت کلی آشنا شدید باید توجه داشت نحوه استفاده از قوانین بیمه و مالیات و کاربرد آنها بحثهای زیادی دارد که در جایگاه خود مطرح خواهند شد.

حال مجدداً به اجزاء سیستم حقوق و دستمزد بر می گردیم.

اشاره شد که سیستم حقوق ودستمزد از دایره کارگزینی، دایره ثبت ورود و خروج و دایرۀ حسابداری حقوق و دستمزد تشکیل شده است و همچنین گفتیم که دایره کارگزینی وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آیین نامه های استخدام را با رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی به عهده دارد و پس از ان موارد قانونی را عنوان کردیم و شما با آنها آشنا شدید حال وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل را و نحوه انجام کار آن را بررسی می نماییم.

دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چگونه عمل می نماید؟

این دایره وظیفه گردآوری اطلاعات مربوط به اوقات کار پرسنل را به عهده دارد که برای انجام این منظور به طور معمول از کارت ساعت یا کارت حضور غیاب استفاده می نماید.

کارت ساعت چیست؟

این کارت حضور هر یک از پرسنل را در محل کار یا کارخانه و ساعت شروع و پایان کار آنها را هر روز و یا هر نوبت کار نشان می دهد و همچنین جمع ساعت کار و اضافه کاری آنها به وسیله این کارت نشان داده می شود.

به این معنا که برای هر فرد یک کارت اختصاص داده می شود که در آن زمان ورود شخص به محل کار یا خروج آن از محل کار به روشهای مختلفی از جمبه به وسیله ماشین و یا ساعتهای کارت زن و یا به صورت دستی مشخص و ثبت می شود که پس از اینکه ساعت کارکرد هر فرد ثبت شد در پایان ماه بر اساس آن ساعتهای اضافی کاری و سایر اطلاعات کارکرد فرد که باعث افزایش حقوق و یا کاهش آن می شود استخراج می شود و بر اساس کارت ساعت دایره حقوق و دستمزد محاسبات مربوطه را جهت 70 ورود ایشان را ساعت 8 صبح و خروج ایشان را ساعت 18 نشان دهد مشخص می شود نام برده در روز دوم اردیبهشت 10 ساعت کارکرده است و در واقع 2 ساعت اضافه کاری داشته و از مزایا قانونی اضافه کار بهره مند خواهد شد.

یک نمونه کارت ساعت (کارت حضور وغیاب) در زیر توجه کنید:

شماره کارت: 36

نام و نام خانوادگی: جوادی                               شماره پرسنلی: 15480

نام واحد: حسابداری                                             شماره واحد: 2121

ماه: اردیبهشت                                                   سال: 1391

روزهای ماه

قبل از ظهر

بعد از ظهر

اضافه کاری

جمع کار روز

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

                                                         امضاء .....................................................

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید؟

پس از اینکه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل از جمله قراردادهای کار، نرخ دستمزد، ساعات کار و سایر موارد از دایره کارگزینی به واحد حسابداری حقوق و دستمزد ارسال گردید.

اوقات کارکرد پرسنل و زمان کارکرد آنها و سایر اطلاعات مربوطه نیز از دایره ثبت اوقات کار به دایره حسابداری حقوق و دستمزد ارسال می شود که دایره حسابداری حقوق و دستمزد با لحاظ موارد قانونی ذکر شده در ارتباط با اضافه کاری و نوبت کار و غیره و تعیین کسورات مربوط از جمله بیمه، مالیات و غیره اقدام به تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد می نماید و هزینه حقوق و مبلغ خالص پرداختنی به فرد را مشخص می نماید و سند حسابداری مربوطه را ثبت خواهد کرد.

در ادامه درا ین زمینه بیشتر توضیح خواهیم داد.

 

لیست حقوق ودستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود؟

لیست حقوق و دستمزد فرمی است به بخشها و قسمتهای متفاوت و مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت با توجه به اطلاعات ارائه شده از کارگزینی و دایره ثبت ورود و خروج و با لحاظ قانون کار تکمیل می گردد. باید بدانید لیست حقوق و دستمزد به یک شکل ثابت نمی باشد بلکه قسمتهای آن بر اساس فعالیت شرکت و نوع قراردادهای کار، کارکنان با کارفرما و موارد مورد نیاز تهیه می گردد ولیکن به طور کلی یک لیست حقوق و دستمزد معمولاً دارای محل درج موارد زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی پرسنل شاغل، دستمزد، اضافه کار، نوبت کاری، شب کاری، فوق العاده های حق اولاد، حق مسکن، خوار و بار، کمکهای نقدی، حق ایاب و ذهاب، جمع حقوق و مزایا، ستون کسورات

در لیست حقوق و دستمزد چند ستون به نام کسورات نیز وجود دارد. این کسورات به طور کلی شامل 7% حق بیمه سهم کارگر و مالیات حقوق می باشد البته کسورات دیگری چون صندوق اجراء (اجرائیات) یا کسور توافقی چون وام

 منظور از کسور توافقی چیست؟

مبالغی که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما و یا بر اساس توافق آنها در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر می شود را کسور توافقی می گویند که مهمترین آنها را به صورت زیر می توان نام برد:

الف – اقسام وام مسکن

ب – بدهی به شرکت تعاونی

د – مساعده

هـ - پیش پرداخت حقوق

می دانید منظور از مساعده مبالغی است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارگران به آنان پرداخت می شود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق آنها کسر می گردد در واقع باید گفت مساعده پرداخت بخشی از حقوق است قبل از پایان هر ماه کاری ولیکن پیش پرداخت، پرداخت مبلغی است قبل از اینکه کاری انجام پذیرفته باشد مثلاً پرداخت وجه در ابتدای ماه به عنوان حقوق ماهیانه کارگر قبل از انجام کار پیش پرداخت محسوب می گردد در هر حال در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مبالغ پیش پرداخت و یا مساعده به عنوان کسورات از حقوق و دستمزد کسر می گردند.

در نهایت جمع کسورات از حقوق و دستمزد کسر و مبلغ خالص دریافتی به هر فرد مشخص می شود.

 حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است؟

با نحوه تهیه لیست حقوق و دستمزد آشنا شدید، اشاره شد که لیست حقوق و دستمزد در واحد حسابداری تهیه و تنظیم می شود در ادامه تکمیل چرخه حسابداری حقوق و دستمزد باید بدانید واحد حسابداری بر اساس اطلاعات مندرج در لیست حقوق ودستمزد اقدام به تهیه سند حسابداری حقوق و دستمزد می نماید بنابراین باید توجه داشته باشید که یکی از اسناد و مدارک مثبته ثبت سند هزینه حقوق، لیست حقوق ودستمزد است.

بنابراین برای ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد جمع کل حقوق و دستمزد به بدهکار حساب هزینه حقوق ودستمزد منظور و اقلامی که بایداز حقوق و دستمزد کارگر یا کارگران کسر شود (مانند حق بیمه سهم کارگر، مالیات ، وام و مساعده) به بستانکار حسابهای مربوطه منظور می شود و دستمزدی است که باید به کارگران پرداخت شود و به حساب حقوق و دستمزد پرداختی منظور میگردد.

به ثبتهای هزینه حقوق در دفتر روزنامه که به صورت خلاصه می باشد توجه کنید:

حساب هزینه حقوق دستمزد                       ×××

حق بیمه پرداختی (سهم کارگر)                         ××

مالیات حقوق و دستمزد پرداختنی                     ××

وام                                                                 ××

مساعده                                                        ××

حقوق دستمزد پرداختنی                                 ××

هزینه حقوق

 

 

 

××

 

 

 

 

مالیات پردختنی

 

بیمه پرداختی

 

××

 

 

××

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در زمان پرداخت حقوق به پرسنل ثبت زیر انجام خواهد پذیرفت:

حقوق ودستمزد پرداختنی ××

                                                    صندوق/ بانک ××

 

حقوق و دستمزد پرداختنی

 

××

××

و در زمان واریز حق بیمه و مالیات حقوق پرسنل به حساب سازمان تأمین اجتماعی و وزارت دارایی ثبت های زیر صورت می پذیرد:

بیمه پرداختنی ××

مالیات پرداختی ××

                                    بانک / صندوق ××

بیمه پرداختنی

 

مالیات پرداختنی

××

××

 

××.

××

 

 

 

 

 

 

به یاد دارید اشاره کردیم که علاوه بر 7% حق بیمه ای که کارگر بابت بیمه شدن خود به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می نماید کارفرما نیز باید 20% بابت بیمه اجتماعی و 3% بابت بیمه بیکاری پرسنل خود به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید و این دو پرداخت در واقع هزینه های کارفرما می باشد.

بنابراین در ارتباط با ثبت حق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری در حسابها به شکل زیر عمل خواهد شد.

هزینه بیمه

××

 

 

 

هزینه بیمه بیکاری

××

 

هزینه بیمه اجتماعی ××

                     حق بیمه پرداختنی ××

بابت ثبت 20% حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما

هزینه بیمه بیکاری ××

                     حق بیمه پرداختنی ××

بابت ثبت 3% حق بیمه بیکاری

و در زمان واریز وجه به حساب سازمان تأمین اجتماعی ثبت زثیر صورت خواهد پذیرفت:

بانک / صندوق××

                                   حق بیمه پرداختنی ××

 

حق بیمه پرداختنی

 

××

××

××

به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شرکت نیما 2 نفر پرسنل به نام آقای الف و ب دارد که جمع حقوق و مزایای خرداد ماه آقای (الف) 000/500 ریال و آقای (ب) 000/700 ریال شده است و از آقای (الف) بابت وامی که قبلاً دریافت کرده است 000/20 ریال اقساط وام کسر می شود و از هر دو نفر فوق 10% مالیات کسر خواهد شد.

مطلوب است: انجام محاسبات هزینه حققو و دستمزد خرداد ماه و ثبت سند حسابداری هزینه حقوق

جمع هزینه حقوق و دستمزد 00/1200 پ 000/000/700 + 000/500

حق بیمه سهم آقای (الف) 000/35 = 7% × 000/500

حق بیمه سهم آقای (ب) 000/49 پ 7% × 000/700

جمع بیمه پرداختنی سهم هر دو کارگر 000/48

مالیات سهم آقای الف 000/50 = 10% × 000/500

مالیات سهم آقای ب 000/70 = 10% × 000/700

هزینه حقوق و دستمزد 000/1200

بیمه پرداختنی 000/84

مالیات پرداختنی 000/120

وام 000/20

حقوق پرداختنی 000/976

مالیات پرداختنی

 

وام

 

حقوق پرداختنی

 

بیمه پرداختنی

 

هزینه حقوق

 

000/120

 

××

000/20

 

 

000/976

 

 

000/84

 

000/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه دارید هزینه حقوق و دستمزد 000/200/1 ریال می باشد و خالص حقوقی که کارفرما به کارگران می پردازد 000/976 ریال چرا که مبلغ 00/84 به عنوان بیمه سهم کارگران و 000/120 بابت مالیات حقوق از حقوق آنها کسر شده و به حسابهای مربوطه واریز خاهد شد از طرفی 000/20 ریال هم بابت اقساط وام از آنها کسر شده است. در ضمن باید توجه داشته باشد در زمان پرداخت وجوه مربوطه به حساب سازمان تأمین اجتماعی و وزارت دارایی ثبتهای زیر انجام خواهد شد.

بیمه پرداختنی 000/84

مالیات پرداختنی 000/120

                           بانک 000/204

مالیات پرداختنی

 

بیمه پرداختنی

000/120

000/120

 

000/84

000/84

 

 

 

 

 

 

برای درک بحث کسر اقساط وام به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید یکی از کارگران نیاز به 000/100 ریال وام دارد کارفرما طبق توافق 000/100 ریال وام به ایشان پرداخت می کند و مقرر می شود در هر ماه 000/20 ریال از حقوق ایشان کسر گردد تا حساب تسویه گردد بنابراین در زمان پرداخت وام به ایشان کارفرما در دفاتر خود ثبت زیر را انجام داده است.

حساب وام دریافتنی 00/100

                 بانک 00/100

 

حساب وام دریافتنی

 

000/100

 

در نتیجه هر ماه 000/20 ریال به عنوان اقسام وام از حقوق ایشان کسر می شود و در ثبت سند حقوق دستمزد که اشاره شد حساب وام را 000/20 ریال بستانکار می نماید تا مانده حساب صفر شود.

حساب وام

000/100

000/20

............

...........

مجدداً به بحث ثبت حقوق و دستمزد و شرکت نیما بر می گردیم

اشاره شد که کارفرما نیز 20% بابت حق بیمه اجتماعی و 3% بابت بیمه بیکاری باید به حساب تأمین اجتماعی واریز نماید بنابراین به صورت زیر عمل خواهد شد:

حق بیمه سهم کارفرما 000/240 = 20% × 000/200/1

حق بیمه بیکاری         000/36 = 3% × 000/200/1

توضیح دادیم بیمه سهم کارفرما هزینه کارفرما می باشد بنابراین از این بابت ثبت های زیر صورت خواهد پذیرفت:

(1) هزینه بیمه اجتماعی 000/24

         بیمه پرداختنی 000/240

بابت بیمه اجتماعی کارگران سهم کارفرما

هزینه بیمه اجتماعی

 

بیمه پرداختنی

000/240

 

 

 

000/240 (1)

000/36 (2)

(2) هزینه بیمه بیکاری 000/36

         بیمه پرداختنی 000/36

بابت بیمه بیکاری

 

بیمه بیکاری

 

 

000/36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باید توجه داشته باشید حسابداری حقوق ودستمزد دارای نکاتی قانونی بسیار زیادی می باشد که باید رعایت شوند حال که شما با کلیات حسابداری حقوق و دستمزد آشنا شدید ما سعی می کنیم با بیان مثال هایی این نکات را مرحله به مرحله بازگو کنیم لازم به ذکر است در بیان مسائل به جهت سهولت در درک مطالب از لحاظ کردن آئین نامه های اجرایی در ارتباط با رعایت حداقل و سقف حقوق و مزایای مشمول مالیات و بیمه و سایر موارد قانونی صرف نظر شده است ولیکن سعی گردیده نحوه محاسبات توضیح داده شود. بنابراین لازم می نماید استفاده کنندگان در عمل به آئین ن امه های اجرائی مربوطه تسلط و اشراف کامل داشته باشند.

مثال (1): اقای احمدی کارگر شرکت تلاش می باشد اطلاعات زیر از مدارک کارگزینی و کارت حضور وغیاب شهریور ایشان در اختیار واحد حسابداری قرار گرفته است.

آقای احمدی کارگر روزکار می باشد.

شماره کارت حضور و غیاب 320

شماره تأمین اجتماعی 11-72-48

حقوق نامبرده برای هر ساعت کار 3000 ریال می باشد.

آقای احمدی در شهریور ماه 176 ساعت کار کرد داشته است.

مالیات حقوق نامبرده 10% حقوق و مزایا می باشد.

مطلوبست: تهیه لیست حقوق و دستمزد با نشان دادن محاسبات مربوطه، تعیین خالص مبلغ پرداختنی حقوق – ثبت سند حسابداری

محاسبات

جمع حقوق شهریور ماه آقای احمدی 528000= 176 × 3000

حق بیمه سهم کارگر                        36960 = 7% × 528000

مالیات حقوق شهریور ماه                   52800 = 10% × 528000

خالص حقوق دریافتی آقای احمدی        438240 = (52800 + 36960) – 528000

با توجه به محاسبات صورت پذیرفته اطلاعات وارد لیست حقوق دستمزد می گردد.

آقای جوادی در شهریور ماه 176 ساعت کارکرد داشته است بنابراین طبق قانون هیچگونه اضافه کاری انجام نداده است در ضمن طبق اطلاعات ارائه شده به حسابداری مزایای دیگی نیز به ایشان تعلق نمی گیرد.

می دانید که بر اساس قوانین از جمع حقوق و مزایا مشمول بیمه 7% بیمه به کارگر تعلق دارد بنابراین بیمه سهم ایشان مبلغ 36960 ریال خواهد شد (36960 = 7% × 000/528) در ضمن اشاره شده بود که به جمع حقوق و مزایا ایشان 10% مالیات تعلق خواهد گرفت یعنی ریال 800/52 = 10% × 960/36

در نتیجه خالص حقوق دریافتنی ایشان مبلغ 240/438 ریال یعنی (760/89 – 000/528)

و اما توجه دارید طبق قانون، کارفرما نیز باید 20% حقوق و مزایای کارگر را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما و 3% حقوق و مزایای کارگر را به عنوان بیمه بیکاری به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید. بنابراین از این بابت نیز محاسبات زیر صورت خواهد پذیرفت:

بیمه سهم کارفرما                  600/105 = 20% × 000/528

حق بیمه بیکاری سهم کارفرما    840/15 = 3% × 000/528

بنابراین لیست حقوق و دستمزد بر اساس محاسبات ذکر شده به شکل صفحه بعد تنظیم خواهد شد:

در نهایت واحد حسابداری بر اساس لیست حقوق و دستمزد ثبتهای زیر را در دفاتر روزنامه و کل انجام خواهد داد.

هزینه حقوق و دستمزد 000/528

             بیمه پرداختنی 960/36

           مالیات پرداختنی 800/52

         خالص حقوق پرداختنی 240/438

هزینه حقوق دستمزد

 

خالص حقوق پرداختنی

000/528

 

 

 

240/438

 

 

 

 

 

مالیات پرداختنی

 

بیمه پرداختنی

 

800/52

 

 

960/36

600/105

840/15

هزینه بیمه 600/105

           بیمه پرداختنی 600/105

ثبت بیمه سهم کارفرما در حسابها

هزینه بیمه

 

 

600/105

840/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه بیمه 15840

         بیمه پرداختنی 15840

ثبت 3% بیمه بیکاری سهم کارفرما

مثال (2): فرض کنید در مهر ماه اطلاعات زیر در ارتباط با آقای جوادی کارمند شرکت تلاش (موضوع مثال اول) به واحد حسابداری ارسال شده است. ساعات کارکرد مهر ماه 180 ساعت (در هفته دوم مهر ماه 48 ساعت) مقرر گردید از ابتدای مهر ماه به نام برده 6400 ریال حق اولاد تعلق گیرد.[1] همچنان حقوق و مزایای نام برده مشمول پرداخت 10% مالیات می باشد. با فرض اینکه طبق آئین نامه جدید 000/100 ریال از حقوق و مزایای مشمول مالیات معاف از مالیات باشد.

مطلوب است: تهیه لیست حقوق و دستمزد و انجام محاسبات مربوطه و تعیین خالص حقوق دریافتنی آقای احمدی و ثبت سند حسابداری در دفاتر روزنامه و کل.

حل مسئله:

اول آنکه: می دانید ساعت کارکرد عادی طبق قانون درماده 176 ساعت و در هر هفته 44 ساعت می باشد بنابراین آقای جوادی کلاً در مهر ماه 4 ساعت اضافه کاری داشته است یعنی

ساعات اضافه کاری 4 = 176- 180

یا

ساعات اضافه کاری 4 = 44 – 48

و در ضمن می دانید طبق قانون نرخ ساعت کارکرد اضافی 40% اضافه بر ساعت حقوق و دستمزد عادی می باشند بنابراین:

1200 = 40% × 3000

نرخ هر ساعت اضافه کاری                 4200 = 1200 + 3000

حقوق و دستمزد ساعات اضافه کاری      16800 = 4200 × 4

دوم آنکه: از مهرماه به آقای جوادی 6400 ریال حق اولاد تعلق می گیرد و میدانید طبق قانون برای محاسبه بیمه، حق اولاد به عنوان حقوق و مزایا مشمول پرداخت حق بیمه نمی باشد بنابراین محاسبات به شکل زیر صورت خواهد پذیرفت:

حقوق اصلی                                  528000 = 3000 × 176

حقوق اضافه کاری                           16800

جمع حقوق و مزایای مشمول بیمه        544800

حق بیمه سهم کارگر                                           38136 = 7% × 544800

حق بیمه اجتماعی و بیمه بیکاری سهم کارفرما             125304 = 23% × 544800

سوم آنکه : حقوق و مزایای آقای جوادی مشمول پرداخت 10% مالیات می باشد. در ضمن فرض شده است 000/100 ریال از جمع حقوق و مزایای مشمول، معاف از مالیات می باشد. بنباراین به شکل صفحه بعد محاسبات صورت خواهد پذیرفت:

حقوق اصلی (پایه)                                     528000

اضافه کاری                                             168000

حق اولاد                                               6400

جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات                551200

معافیت مالیاتی                               (000/100)

جمع حقوق و مزایای مشمول 10% مالیات          451200

مالیات حقوق آقای جوادی در مهر ماه 45120 = 10% × 451200

(حق بیمه + مالیات) – جمع حقوق و مزایا = خالص حقوق و مزایای دریافتنی

خالص حقوق و مزایا                467944 = (38136 + 45120) – 551200

جمع کل حق بیمه                163440 = 125304 + 38136

بنابراین لیست حقوق و دستمزد به شکل صفحه بعد تکمیل خواهد شد:

بنابراین با توجه به لیست حقوق و دستمزد مهر ماه، شرکت تلاش ثبتهای زیر را در دفاتر روزنامه و کل خود انجام خواهد داد:

هزینه حقوق و مزایا                551200

مالیات پرداختنی                   45120

بیمه پرداختنی                     38136

خالص حقوق و دستمزد 467944

بابت ثبت هزینه حقوق و دستمزد آقای جوادی

هزینه بیمه                          125304

بیمه پرداختنی                     125304

بابت ثبت حق بیمه اجتماعی و بیمه بیکاری سهم کارفرما

حقوق پرداختنی

 

مالیات پرداختنی

 

بیمه پرداختنی

 

هزینه حقوق و مزایا

 

هزینه بیمه

467944

467944

 

45120

45120

 

163440

38136

125304

 

551200

 

 

125304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق پرداختنی                    467944

       بانک / صندوق              467944

بابت پرداخت حقوق به آقای جوادی

مالیات پرداختنی                   45120

بیمه پردختنی                      163440

     بانک/ صندوق                          208560

بابت واریز مالیات و بیمه به حساب دارایی و تأمین اجتماعی

مثال سوم: فرض کنید در آبانمان اطلاعات زیر علاوه بر اطلاعات مثال اول در ارتباط با آقای جوادی به واحد حسابداری حقوق دستمزد ارسال می شود.

ساعت کارکرد آبان ماه آقای جوادی 183 ساعت می باشد بدین شکل که در هفته اول 48 ساعت و در هفته دوم 47 ساعت و در هفته سوم 44 ساعت کارکرد داشته است، لازم به ذکر است در هفته سوم روز چهارشنبه از ساعت 22 تا 2 بامداد و در هفته چهارم نیز 44 ساعت کار نموده است.

مقرر شد از ابتدای آبانماه به بعد به آقای جوادی 000/300 ریال حق جذب

2 نظر

  1. BHWBHW:

    It's remarkable to pay a quick visit this web site and reading the views of all friends on the topic of this post, while I am also zealous of getting experience.

  2. manicuremanicure:

    Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />