این روزها اخبار متفاوتی از توافق و عدم توافق اصناف با سازمان مالیاتی منتشر می شود. رویه اجرائی ادارات مالیاتی مبتنی بر فرض مالیات گریزی مودیان می باشد. تفسیرهای اجتهادی ادارات که دقیقاً برخلاف نص صریح قانون و کتمان بخشنامه های که بنفع مودیان است مشکلات عدیده ای را فراهم آورده است. بنظر می رسد در یک نظام عقلائی مبتنی بر خردورزی مالیاتی نکات ذیل را باید در نظر بگیریم.

۱ سازمان مالیاتی را بعنوان نماینده دولت می بایست به توافقات انجام شده با اصناف و کارفرمایان حتی اگر به ضرر سازمان باشد گردن نهد. چنانچه توافق کرده ایم که فلان صنف بیست درصد بیش از سال گذشته مالیات بدهد و سازمان نیز حق نمونه گیری را دارد، فرض بر آن است که اجرای نمونه گیری صرفاً بعنوان آزمون صداقت بکار می رود و این نمونه گیری نمی تواند اساس توافق را مخدوش نماید زیرا چنانچه دولت به تعهد خود عمل نکند نمی توان انتظار داشت شهروندان بدان اعتماد نمایند.

۲ رویه سنواتی و عرف تاکنون در برخی موارد مالیاتی نادرست و غیرمنطقی است به طوری که چنانچه یک مودی مالیاتی با استناد به قانون این رویه و عرف را مورد تعرض قرار دهد باید بعنوان یک منطق عقلائی تعرض وی را بپذیریم. بطور مثال صراحت ماده (۴۸) اشعار می دارد «سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار ۲ در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود».

آدم و عالم می دانند که شرکتهای موضوع قانون تجارت بصراحت در ماده (۲۰) اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ احصاء شده و شامل شرکتهای سهامی (خاص و عام)، مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی و شرکتهای تعاونی تولید و مصرف. لذا بصراحت ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای تعاونی و هرگونه بنگاه اقتصادی که در قالبی غیر از اشکال فوق ثبت یا تأسیس شوند از شمول مقررات ماده (۴۸) مستثنی می باشند!

علیرغم صراحت ماده و زبان فارسی متأسفانه تاکنون بسیاری ادارت مالیاتی و برخی کارکنان ارشد مالیاتی صرفاً به اجتهاد مالیاتی خود (که مغایر نص صریح قانون اساسی است) از موسسات ثبت شده اعم از تجاری و غیرتجاری (انتفاعی و غیرانتفاعی) مطالبه حق تمبر کرده و این مبلغ را هم اخذ کرده اند! جل الخالق.

۳ ادارات مالیاتی هرگونه قرارداد بلندمدت را بعنوان پروژه های بلندمدت پیمانکاری تلقی می کنند و این روزها نیز برخی از دوستان مالیاتی مفسر استانداردهای حسابداری هم شده اند غافل از آنکه شرط بلندمدت بوده قرارادها یکی از شروط پیمانکاری پروژه ای است و نه شرط کافی. لذا چنانچه شرکتی قراردادی را در قالب صورتحساب در قبال ارائه نیروی انسانی ساعتی و مبلغ مشخص کارکرد ماشین آلات منعقد نماید علیرغم آنکه این قرارداد بیش از یکسال طول بکشد از مصادیق پیمانهای بلندمدت بوده و از شمول استاندارد شماره ۹ خارج می باشد. اما کو گوش شنوا و دیده بصیرت. می گویند ما پنجاه سال است که اینطور عمل می کنیم و اگر آنطور عمل کنیم دنیا بهم می ریزد!

۴ اساس توافق در مورد موضوع مالیات از بیخ و بن مغایر اصول حاکمیتی و قانون اساسی تلقی می شود. توافق یعنی چون سازمان مالیاتی حریف برخی مودیان نمی شود پس باید توافق کرد. لذا بمصداق «فعل غلط مقدمات آن نیز غلط است»، باید راهکارهای ساده اجرائی برای اصناف در نظر گرفت تا دانه درشت های آنان که عمدتاً در تور مالیاتی هم قرار نمی گیرند در زمره مالیات دهندگان درآیند. زیرا به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی درصد مالیات گریی در کشور حداقل ۲۵ درصد می باشد!

۵ دستگاه مالیات ستانی باید مودیان را مانند مشتری تلقی و از کتمان حقایق (پنهان کردن بخشنامه ها و ...) خودداری نماید و حقوق مودیان مالیاتی بصورت شفاف اعلام و در تارنمای سازمان مالیاتی قرار نیز درج گردد. دستگاه اجرائی مالیاتی را نیز باید چنان آموزش دهند که از تفسیر قوانین اجتناب و خود را قاضی القضات تلقی نکنند.

۶ دستگاه مالیاتی نمی تواند در وصول مالیات بودجه ای عمل نماید بدین معنی که چون همه ساله فرض بر ان است که وصولی دستگاه مالیاتی باید ۲۰ درصد افزایش یابد پس دستگاه اجرائی مالیات ستانی نیز باید پاروی گردن مودیان بگذارد که الا و بالله باید بیست درصد بیشتر از سال گذشته پرداخت کنید. در همه جای دنیا مالیات براساس وضعیت اقتصادی و سود شرکتها تعیین می شود و حتی در صورت رکود و توقف نرخ مالیات کاهش هم می یابد. حال اگر سازمان مالیاتی اساساً موضوع رکود دو ساله اخیر را قبول ندارد لااقل تور مالیاتی خود را گسترش و مالیات گریزان را شناسائی و مشمول مالیات نماید نه اینکه مودیان قبلی را تحت فشار قرار دهد.

۷ نگارنده بخوبی آگاه است که حداقل سی الی چهل درصد از بخشهای اقتصادی پنهان و آشکار بطرق مختلف نظیر معافیت های نابجا از پرداخت مالیات مستنثی شده اند اما هزینه کشور بر دوش آن شصت درصدی است که مالیات می دهند و اتفاقاً از حقوق شهروندی هم برخوردار نیستند. لذا اصول حاکمیت خوب مستلزم آن است که اتفاقاً با مالیات دهندگان و تأمین کنندگان هزینه دولت بسیار شایسته تر از وضع فعلی برخورد شود و آنان را رعیت فرض نکنیم بلکه قبول کنیم آنان «شهروند» و تاج سر هستند و درصدد شکستن تاج خود برنیائیم.

غلامحسین دوانی