Quantcast

استاندارد خدمات مرتبط 4400 اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌

استاندارد خدمات مرتبط 4400 اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌

استاندارد خدمات مرتبط 4400 اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌مالی‌

کلیـات‌

1 .هدف‌این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیتهای‌حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در موارد اجرای‌ روشهای‌توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌، و شکل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ است‌ که‌ حسابـرس‌در این‌ گونه‌ موارد صادر می‌کند. منظور از حسابرس‌ در این‌ بخش‌، الزاما فرد یاموسسه‌ای‌ نیست‌ که‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ را به‌ عهده‌دارد.

2 .اگرچه‌تاکید این‌ استاندارد، رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ است‌، اما می‌تواند برای‌رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ غیرمالی‌ نیز سودمند واقع‌ شود، مشروط‌ بر آن‌ که‌ حسابرس‌از موضوع‌ و معیارهایی‌ منطقی‌ برای‌ سنجش‌ یافته‌های‌ خود شناخت‌ کافی‌ داشته‌باشد. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در سایر استانداردهای‌ حسابرسی‌ نیز می‌تواند حسابرس‌ رادر بکارگیری‌ این‌ استاندارد یاری‌ رساند.

3 .اجرای‌روشهای‌ توافقی‌ می‌تواند شامل‌ روشهای‌ مشخصی‌ درباره‌ هریک‌ از اقلام‌ (مانند،حسابهای‌ پرداختنی‌، حسابهای‌ دریافتنی‌، خرید از اشخاص‌ وابسته‌ و فروش‌ و سودهریک‌ از اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌)، یکی‌ از صورتهای‌ مالی‌ (برای‌ مثال‌،ترازنامه‌) یا حتی‌ مجموعه‌ صورتهای‌ مالی‌ باشد.

 

هدف‌ ازاجرای‌ روشهای‌ توافقی‌

4 .هدف‌ از اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌،گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌ ناشی‌ از اجرای‌ روشهای‌ مشخص‌ با ماهیت‌ حسابرسی‌ است‌که‌ مورد توافق‌ حسابرس‌، واحد مورد رسیدگی‌ و/یا هر شخص‌ ثالث‌ ذیربطـی‌ قـرارگرفته‌ است‌.

5 .نظربه‌ این‌ که‌ حسابرس‌ تنها بـه‌ گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌ ناشی‌ از اجرای‌ روشهای‌توافقی‌ اکتفامی‌کند، بنابراین‌ هیچ‌ اطمینانی‌ نیز اظهار نمی‌شود؛ بلکه‌، استفاده‌کنندگان‌از گزارش‌، رسیدگیها و یافته‌های‌ گزارش‌ شده‌ توسط‌ حسابرس‌ را راسا ارزیابی‌ وبرمبنای‌ آن‌، نتیجه‌گیری ‌می‌کنند.


6 .گزارش‌یافته‌های‌ عینی‌ منحصرا به‌ اشخاصی‌ داده‌ می‌شود که‌ در مورد اجرای‌ روشهای‌مزبور توافق‌ کرده‌اند؛ زیرا، اشخاص‌ دیگر ممکن‌ است‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ آگاهی‌ ازدلایل‌ انتخاب‌ روشهای‌توافقی‌، نتایج‌ نادرستی‌ از آن‌ گزارش‌ بگیرند.

 

اصول‌ کلی‌ حاکم‌ بر اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌

7. حسابرس‌در اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ باید "آیین‌ رفتار حرفه‌ای‌" را رعایت‌ کند. اصول‌ آیین‌ رفتار حرفه‌ای‌ حاکم‌ بر مسئولیتهای‌ حرفه‌ای‌حسابرس‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ - استقلال‌

ب‌ - درستکاری‌

پ‌ - بیطرفی‌

ت‌ - صلاحیت‌ و مراقبت‌ حرفه‌ای‌

ث‌ - رازداری‌

ج‌ - رفتار حرفه‌ای‌

چ‌ - اصول‌ و ضوابط‌ حرفه‌ای‌ مربوط‌

8 . حسابرس‌ باید روشهای‌ توافقی‌ را براساس‌ این‌ استاندارد وشرایط‌ مندرج‌ در قرارداد مربوط‌ اجرا کند.

 

نکات‌ اساسی‌قرارداد

9. حسابرس‌ باید اطمینان‌ یابد که‌واحد مورد رسیدگی‌ و همچنین‌، هر شخص‌ ثالث‌ ذیربطی‌ که‌ گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌را دریافت‌ می‌کند، شناخت‌ روشنی‌ از روشهای‌ توافقی‌ و شرایط‌ قرارداد دارد. نکاتی‌ که‌ باید مورد توافق‌ قرار گیرد به‌ شرح‌ زیر است‌:

· نوع‌ و ماهیت‌ کار، شامل‌ تصریح‌ این‌ واقعیت‌ که‌ اجرای‌روشهای‌ توافقی‌، حسابرسی‌ یا بررسی‌ اجمالی‌ محسوب‌ نمی‌شود و بنابراین‌، هیچ‌اطمینانی‌ نیز اظهار نخواهد شد.

· هدف‌ مشخص‌ شده‌ برای‌ انجام‌ کار.

· مشخص‌ کردن‌ هرگونه‌ اطلاعات‌ مالی‌ که‌ روشهای‌ توافقی‌درباره‌ آن‌ اجرا خواهد شد.

· نوع‌ و ماهیت‌، زمان‌بندی‌ اجرا و حدود روشهای‌ رسیدگی‌مورد نظر که‌ باید اجرا شود.

· شکل‌ مورد انتظار برای‌ گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌.

· هرگونه‌ محدودیت‌ در توزیع‌ گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌.بدیهی‌ است‌ در صورت‌ مغایر بودن‌ این‌ گونه‌ محدودیتها با الزامات‌ قانونی‌،حسابرس‌ نباید کار را بپذیرد.


10 . درپاره‌ای‌ شرایط‌ (برای‌ مثال‌، در مواردی‌ که‌ روشهای‌ رسیدگی‌ بین‌ مقامات‌ذیصلاح‌ قانونی‌، نمایندگان‌ صنایع‌ و نمایندگان‌ حرفه‌ حسابداری‌ توافق‌ می‌شود)حسابرس‌ ممکن‌ است‌ نتواند روشهای‌ توافقی‌ را با کلیه‌ طرفهای‌ دریافت‌ کننده‌گزارش‌ مطرح‌ کند. وی‌ در چنین‌ شرایطی‌ می‌تواند مثلا روشهای‌ رسیدگی‌ را بانمایندگان‌ مناسبی‌ از طرفهای‌ درگیر مطرح‌ کند، مکاتبات‌ انجام‌ شده‌ با طرفهای‌مزبور را بررسی‌ نماید یا نمونه‌ای‌ از نوع‌ گزارشی‌ را که‌ صادر خواهد شد برای‌ایشان‌ بفرستد.


11 .تنظیم‌قراردادی‌ که‌ در آن‌ شرایط‌ اصلی‌ کار مستند شده‌ باشد، هم‌ به‌ نفع‌ صاحبکار وهم‌ به‌ نفع‌ حسابرس‌ است‌. چنین‌ قراردادی‌، پذیرش‌ کار را توسط‌ حسابرس‌ مشخص‌ واز هر گونه‌ برداشت‌ نادرست‌ درباره‌ مواردی‌ چون‌ هدف‌ و دامنه‌ کار، میزان‌مسئولیتهای‌ حسابرس‌ و شکل‌ گزارشی‌ که‌ ارائه‌ خواهد کرد، جلوگیری‌ می‌کند.


12 .موضوعاتی‌که‌ می‌تواند در قرارداد درج‌ شود، شامل‌ موارد زیر است‌:

· فهرست‌ روشهای‌ رسیدگی‌ توافق‌ شده‌.

· تصریح‌ این‌ که‌ گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌، تنها باید بین‌اشخاصی‌ توزیع‌ شود که‌ در مورد روشهای‌ مزبور توافق‌ کرده‌اند.

علاوه‌براین‌، حسابرس‌ می‌تواند نمونه‌ای‌ از گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌ را که‌ ارائه‌خواهد کرد نیز پیوست‌ قرارداد کند. نمونه‌ چنین‌ قراردادی‌ در پیوست‌ 1 ارائه‌ شده‌است‌.

 

برنامه‌ریزی‌

13 .حسابرس‌ باید اجرای‌ روشهای‌توافقی‌ را چنان‌ برنامه‌ریزی‌ کند که‌ از اِعمال‌ موثر آن‌ اطمینان‌ یابد.

 

مستندسازی‌

14 .حسابرس‌ باید موضوعاتی‌ را که‌ درفراهم‌ کردن‌ شواهد لازم‌ برای‌ پشتیبانی‌ از گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌ و شواهدمربوط‌ به‌ انجام‌ شدن‌ کار طبق‌ این‌ استاندارد و شرایط‌ قرارداد، دارای‌ اهمیت‌است‌، مستند کند.

 

روشهای‌رسیدگی‌ و شواهد

15 .حسابرس‌ باید روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ را اجرا و از شواهدکسب‌ شده‌، به‌ عنوان‌ مبنای‌ گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌ استفاده‌ کند.

16 .حسابرس‌می‌تواند در اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ از شیوه‌های‌ زیر استفاده‌ کند:

· پرس‌وجو و تجزیه‌ و تحلیل‌.

· محاسبه‌ مجدد، مقایسه‌ و سایر کنترلهای‌ محاسباتی‌.

· مشاهده‌.

· بازرسی‌.

· دریافت‌ تاییدیه‌.


نمونه‌گزارش‌، حاوی‌ فهرستی‌ از روشهایی‌ که‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ بخشی‌ از انجام‌قرارداد اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ استفاده‌ شود، در پیوست‌ 2 ارائه‌ شده‌ است‌.

 

گزارشگری‌

17 .گزارش‌اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ باید هدف‌ و روشهای‌ مورد توافق‌ را با جزییات‌ کافی‌ و به‌ گونه‌ای‌ توصیف‌ کند که‌استفاده‌کنندگان‌ بتوانند از نوع‌ و ماهیت‌ و حدود کار انجام‌ شده‌، شناخت‌ لازم‌بدست‌ آورند.

18 . گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌ بایدموارد زیر را دربر گیرد:

الف-عنوان‌ حسابرس‌ مستقل‌.

ب‌- مخاطب‌ گزارش‌ - معمولا صاحبکاری‌ که‌ حسابرس‌ را برای‌ اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌دعوت‌ به‌ کار کرده‌ است‌.

پ -مشخص‌ کردن‌ عناوین‌اطلاعات‌ مالی‌ که‌ روشهای‌ توافقی‌ درباره‌ آنها اجرا شده‌ است‌.

ت -تصریح‌ این‌ که‌ روشهای‌اجرا شده‌، همان‌ روشهای‌ توافق‌ شده‌ با مخاطب‌ گزارش‌ است‌.

ث‌- تصریح‌ این‌ که‌ کار، طبق‌ استاندارد حسابرسی‌ "اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌" انجام‌ شده‌ است‌.

ج‌- هدف‌ از رسیدگی‌.

چ- فهرست‌ روشهای‌ رسیدگی‌ اجرا شده‌.

ح - توصیف‌ یافته‌های‌ عینی‌، شامل‌ جزییات‌هرگونه‌ ایراد یا اشتباه‌ کشف‌ شده‌.

خ‌ -تصریح‌ این‌ که‌ روشهای‌ رسیدگی‌ اجرا شده‌، حسابرسی‌ یا بررسی‌ اجمالی‌ نیست‌ وبنابراین‌، اطمینانی‌ نیز اظهار نمی‌شود.

د -بیان‌ این‌ که‌ اگر حسابرس‌ روشهای‌ اضافی‌ (یعنی‌ حسابرسی‌ یا بررسی‌ اجمالی‌) رااجرا می‌کرد، ممکن‌ بود موارد دیگری‌ کشف‌ می‌شد که‌ گزارش‌ آنها ضرورت‌ می‌یافت‌.

ذ -تصریح‌ این‌ که‌ گزارش‌ باید منحصرا به‌ اشخاصی‌ داده‌ شود که‌ در مورد اجرای‌روشهای‌ رسیدگی‌ توافق‌ کرده‌اند.

ر - درصورت‌ لزوم‌، بیان‌ این‌ موضوع‌ که‌ گزارش‌، تنها به‌ عناصر، حسابها، اقلام‌ یااطلاعات‌ مالی‌ مشخص‌ شده‌ مربوط‌ است‌ و صورتهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ را به‌عنوان‌ یک‌ مجموعه‌ دربر نمی‌گیرد.

ز -تاریخ‌گزارش‌.

ژ -نشانی‌حسابرس‌.

س‌ -امضای‌حسابرس‌.


نمونه‌ای‌از گزارش‌ یافته‌های‌ عینی‌ ناشی‌ از اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌مالی‌، در پیوست‌ 2 ارائه‌ شده‌ است‌.

 

تاریخ‌ اجرا

19 .این‌استاندارد برای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آن‌ از اول فروردین 1378و پس‌از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

7 نظر

 1. BHWBHW:

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I'm hoping to provide something again and aid others such as you aided me.

 2. BHWBHW:

  Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, great written and come with approximately all vital infos. I would like to look more posts like this .

 3. BHWBHW:

  If some one needs expert view concerning blogging and site-building after that i propose him/her to go to see this webpage, Keep up the pleasant job.

 4. manicuremanicure:

  Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It's always interesting to read through articles from other authors and use something from other sites.

 5. manicuremanicure:

  I like the valuable information you supply on your articles. I'll bookmark your blog and test once more here regularly. I am fairly certain I will learn many new stuff right right here! Good luck for the next!

 6. manicuremanicure:

  I don't know if it's just me or if everybody else experiencing problems with your blog. It appears as though some of the written text in your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a issue with my web browser because I've had this happen previously. Thank you

 7. GenevieveGenevieve:

  What's up friends, how is all, and what you would like to say regarding this article, in my view its genuinely awesome for me.


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />