خودروسازان و مالیات بر ارزش افزوده

 موضوعات ارزش افزوده » خودروسازان و مالیات بر ارزش افزوده

 طی سال قبل تاکنون اداره امور مالیاتی نسبت به ممنوع المعامله کردن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی اقدام کرده است در حالی که خودروسازان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری می گیرند و به اداره امور مالیاتی می پردازند، اما قطعه سازان نیز به ناحق باید این ...