نحوه ارسال قراردادهای پیمانکاری طبق دستورالعمل ماده ۱۶۹مکرر

 گزارشات فصلی » نحوه ارسال قراردادهای

[81064324 5532449 نحوه ارسال قراردادهای پیمانکاری طبق دستورالعمل ماده 169مکرر] نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۶۹ شماره:۲۳/۹۳/۲۰۰ تاریخ:۲۷/۰۲/۱۳۹۳ پیوست: بخشنامه موضوع : نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار ...