مجموعه فایل حسابرسی مالیاتی

 مجموعه فایل های حسابداری و حسابرسی » حسابرسی مالیاتی

  فرم گزارش حسابرسی مالیاتی گزارش مالیاتی.xlsx تابع Tax_92 برای محاسبه مالیات حقوق سال 1392 Jadval_maliati_1392.rar ایین نامه تحریر دفاتر قانونی ایین نامه تحریر دفاتر قانونی.changeto(pdf) فایل اکسل جهت محاسبه مالیات بر حقوق Salary_Tax.xltx راهنمای دفتر...