حقوق دستمزد

 حقوق و دستمزد » تنظیم لیست حقوق و دستمزد

چرا جزئیات حقوق و دستمزد را بدانیم افرادی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنام...