Quantcast

حسابرسی مالیاتی

-   هدف از یک حسابداری مالیاتی آن است که به طور مستقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص داده شود که آیا دفاتر و مدارک مودی ، با توجه به مقررات قانونی مربوط می تواند برای تشخیص مالیات ملاک عمل قرار گیرد یا خیر ؟ و چنانچه دفاتر برای این منظور کافی تشخیص داده شود ، درآمد مشمول مالیات مودی با توجه به مقررات قانونی مربوطه ، چه مبلغی می باشد ؟
2-   بنابر این در هر حسابرسی مالیاتی موارد زیر باید مشخص شود :
الف – آیا با توجه به مفاد مواد 6 الی 14 قانون تجارت و آیین نامه اجرای تبصره یکم اصلاحی ماده 58 قانون مالیاتهای مستقیم ، دفاتر مودی به نحو صحیح نگاهداری شده است یا خیر ؟
ب – از هزینه هایی که مودی به حساب منظور نموده است ، آیا کلیۀ آن با توجه به مقررات مواد 123 تا 127 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه ها و بخشنامه های مربوطه ، برای محاسبۀ درآمد مشمول مالیات قابل قبول می باشد یا خیر ؟
ج – آیا کلیۀ اقلامی که طبق اصول و موازین پذیرفته شده و متداول حسابداری باید به حساب درآمد سال مورد رسیدگی منظور گردد ، در دفاتر مودی به حساب درآمد سال گرفته شده است یا خیر ؟
د – آیا معافیتهایی که مودی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود در نظر گرفته است ، طبق مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم و یا سایر قوانین مربوط به وی تعلق می گیرد یا خیر ؟
ه – آیا در مورد مالیاتهایی که مودی مکلف به کسر و واریز آن به حساب دولت بوده ، نسبت به تکلیف قانونی خود عمل نموده است یا خیر ؟
3-   نظر به اینکه فلسفۀ انجام حسابرسی مالیاتی آن است که حتی المقدور تماس دستگاه تشخیص مالیات با مودی مالیاتی به حداقل برسد ، طبق مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم حسابدار مستقل موظف است همچنین یک سلسله اطلاعات مربوط به مودی و اشخاص ثالثی که با مودی طرف معامله بوده اند را در گزارش خود قید نماید . فهرست این اطلاعات در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ( فرم 38 مالیاتی ) که طبق مادۀ 279 قانون مالیاتهای مستقیم حتماً باید مورد استفاده قرار گیرد مندرج می باشد .
این برنامه به ترتیب بندهای فرم استاندارد مذکور تهیه و تنظیم شده است .
مشخصات مربوط به مؤسسۀ مورد رسیدگی
4-   شماره ثبت و محل و تاریخ ثبت مؤسسۀ مورد رسیدگی را با مراجعه به آگهی مربوط در روزنامۀ رسمی کشور تطبیق داده و نسخه ای از آن را ضمیمه پرونده نمایید .
5-   نوع و شکل حقوقی مؤسسۀ مورد رسیدگی و تعریف انواع فعالیت آن را با مراجعه به آخرین اساسنامه شرکت در پیش نویس گزارش قید نمایید .
6-   نشانی قانونی مؤسسه ، آخرین سرمایه و اسامی مدیران ، صاحبان امضاء مجاز مؤسسه را در سال مورد رسیدگی با مراجعه به نسخ روزنامه رسمی مربوطه رسیدگی و ضمن اخذ نسخ روزنامه رسمی ، مراتب را در پرونده یادداشت نمایید .
7-   مشخصات سرمایۀ مؤسسۀ مورد رسیدگی را در آغاز و پایان سال مورد رسیدگی با روزنامه های رسمی مربوط تطبیق نمایید . هر مبلغ دریافتی در طی سال مورد رسیدگی بابت سرمایه ، افزایش سرمایه یا مبلغ تعهد شدۀ قبلی را با صورتحساب یا گواهی بانک مبنی بر دریافت آن تطبیق نمایید .
8-   سال مالیاتی مؤسسه را طبق اساسنامه رسیدگی و با مندرجات اظهارنامه سال مورد رسیدگی تطبیق نمایید .
9-   هرگونه فعالیت مالیاتی را که برای سال مورد رسیدگی برای مؤسسۀ مورد رسیدگی شناخته شده است یادداشت نمایید . چنانچه نکات مورد بحث یا قابل بحثی دربارۀ هر یک از این معافیتها وجود دارد . موضوع را در طی رسیدگیهای خود با شریک مسئول کار در میان بگذارید .
10-   نسخه ای از اظهارنامۀ سال مورد رسیدکی و صورتجلسۀ مجمع عمومی که حسابها را تصویب نموده است اخذ و ضمیمۀ پرونده نمایید . دقت کنید که این مدارک در مهلت مقرر به حوزۀ مالیاتی تسلیم شده و به ثبت رسیده باشد . شمارۀ رسید وارده به دفتر حوزه و تاریخ آن را یادداشت نمایید .
11-   صورت ریز اسامی صاحبان سهام با نام مؤسسۀ مورد رسیدگی را با تعداد سهام هر یک اخذ و ضمیمۀ پرونده نمایید . نسخۀ این صورت را با دفتر سهام تطبیق نمایید . ( چنانچه تعداد زیاد است نمونه گیری کنید ) .
بررسی دفاتر قانونی
12-   تعداد دفاتر پلمپ شده در ادارۀ ثبت جهت عملیات سال مورد رسیدگی را تعیین کنید . سپس بررسیهای زیر را در مورد آنها انجام دهید .
13-   شمارۀ پلمپ دفاتر و تاریخ هر یک را جداگانه کنترل نمایید و مطمئن شوید که تاریخ اولین ثبت در دفتر روزنامه قبل ازتاریخ پلمپ دفترمذکور نباشد.
14-   پلمپ و بند کشی دفاتر را از محل اتصال به صفحات دفاتر ، مورد بررسی قرار دهید و هر گونه ایراد را یادداشت نمایید .
15-   تعداد صفحات دفاتر مورد رسیدگی را کنترل نمایید و با تعداد صفحات نوشته شده در مهر پلمپ دفاتر مقایسه نمایید . همچنین تعیین نمایید که آخرین دفتر روزنامه در سال مورد رسیدگی تا چه صفحه نوشته شده است و مراتب را یادداشت کنید .
16-    آیین نامۀ اجرای تبصره یکم اصلاحی ماده 58 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 17 اسفند 1351 را مطالعه نموده و رسیدگی کنید که با توجه به موارد زیر در نگاهداری دفاتر قانونی سال مورد رسیدگی مفاد آن رعایت شده باشد .
17-   یک کاربرگ از موارد تخلف از مفاد آیین نامه فوق تهیه کنید. در کاربرگ خود موارد زیر رادر ستونهای جداگانه مشخص نموده یا علامت گذاری کنید :
الف – شماره صفحه دفتر و شماره سند و تاریخ ثبت سند و شماره سطر .
ب – نام حساب و مبلغ قبل از اصلاح با تعیین بدهکار و بستانکار و همچنین مبلغ اصلاح شده با ذکر مبلغ بدهکار و بستانکار .
ج – نوع خلاف از نظر قلم خوردگی ، مخدوش بودن ، پاک کردن با مواد شیمیایی ، تراشیدگی و غیره .
توجه : جهت دفتر کل نیز کاربرگی به شکل فوق تهیه می گردد ولی بهتر است طرف حساب نیز جزء ستونهای آنها آورده شود .
18-   جمع تعدادی از صفحات دفتر روزنامه و حسابهای دفتر کل را کنترل و انتقال از هر صفحه به صفحۀ بعد را مورد رسیدگی قرار دهید . در موقع این رسیدگی دقت نمایید که ته جمع صفحات قلمی شده باشد .
19-   تعدادی از اسناد روزنامه را با دفتر روزنامه مقابله و از دفتر روزنامه به دفتر کل ردیابی نمایید . عکس این عمل را نیز از دفتر کل به دفتر روزنامه و اسناد حسابداری و ضمایم اسناد انجام دهید .
20-   در ضمن رسیدگی به صفحات دفتر روزنامه یا کل هرگونه امضاء یا اثری که دلیل مراجعۀ مأمورین وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مادۀ 170 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردید یادداشت نموده و با سرپرست حسابرسی یا شریک مسئول کار در میان بگذارید .
21-   چنانچه صفحاتی از دفتر روزنامه یا کل نوشته نشده و یا فاصله ای بیش از حد مجاز دفتر نویسی به طور سفید باقی مانده است مراتب را با ذکر مشخصات کامل در طی کاربرگ یادداشت نمایید .
22-   ترتیب توالی ثبت اسناد در دفتر کل و روزنامه را از تاریخ ثبت آنها کنترل کنید و هر گونه تأخیر یا تقدم ثبت یا انتقال از دفتر روزنامه را با ذکر تعداد روزهای تأخیر در صورت جداگانه ای با ذکر مشخصات یادداشت نمایید .

منبع : حسابرسی

موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو

تلفن :86025934-021

همراه : 09127947596

 

ایمیل : diakoacc@gmail.com

 


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />