Quantcast

طراحی و اجرای سیستمهای مالی و صنعتی

با توجه به تنوع فرایند چرخه های عملیاتی هر واحد اقتصادی و تکنولوژی بکار گرفته شده و تفاوتهای اساسی در طراحی مکانیزم چرخه های تولید، روشهای کنترلی، مدل محصول و به تبع آن تغییرات اساسی در روشهای حسابداری و مدلهای پیاده سازی حسابداری مالی و صنعتی اصولاً مؤسسات حسابرسی بعنوان پیشگامان طراحی چرخه های عملیاتی و تدوین کننده سیستم کنترلهای داخلی بهینه در آن واحدها مورد نظر خواهند بود. بنابراین این مؤسسه با بررسی و شناخت کلی از وضعیت واحد مورد رسیدگی کننده و ماهیت فعالیتهای قابل اجرا نسبت به طراحی سیستمهای مالی و صنعتی و روشهای اصولی اجرایی آن اقدام می نماید


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />